Jednorazowe 1000 zł na dziecko (Becikowe 2017)

Becikowe 2017 – mam na myśli jednorazowe 1000 zł na dziecko z tytułu urodzenia. Zasady, dokumenty, terminy i zmiany od 2016 r. – wszystko tutaj! Jest to podstawowe świadczenie dlatego nie mogłam przejść obok tego obojętnie na blogu. Tym bardziej, że w tym roku będę chciała z niego skorzystać 🙂

Becikowe zostało wprowadzone w 2006 roku i początkowo obejmowało wszystkich rodziców, którym urodziło się dziecko bez względu na próg dochodowy. W 2012 roku jednak zostało wprowadzone ograniczenie, które uwzględnia dochód rodziny. Poniżej przedstawiam podstawowe zagadnienia, a po tym zmiany jakie zostały wprowadzone w 2016  oraz 2017 roku.

Kto może otrzymać becikowe?

 • Jednorazowe becikowe w wysokości 1000 zł za urodzenie żywego dziecka mogą otrzymać rodzice, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Wspomniana kwota 1922zł dochodu netto obliczana jest:

przychody brutto
– alimenty świadczone na rzecz innych osób
– koszty uzyskania przychodu
– należny podatek dochodowy od osób fizycznych
– składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
– składki na ubezpieczenie zdrowotne (co ważne! rzeczywiście wpłacone, a nie te z PIT)
= dochód netto

 1. matka lub ojciec dziecka
 2. opiekun prawny
 3. opiekun faktyczny dziecka czyli osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka

Jaka kwota przysługuje?

Jednorazowo 1000 zł na każde dziecko. Kwota jest wolna od podatku dochodowego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

I teraz uwaga! Warto się skupić bo nie jest to takie oczywiste jak mogłoby się wydawać.

Podstawowe dokumenty:

 • wypełniony Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci i oryginały do wglądu (o rejestracji w USC pisałam tutaj)
 • ksero dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka)
 • pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane np. przez drugiego rodzica
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów, tj.:

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (okres zasiłkowy – oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych). Dla uproszczenia w dalszej części wpisu „rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy” nazywam „wskazany rok”.
np.:

Jeżeli wnioskuje się o jednorazowe becikowe w 2017 roku do końca października to brane są dochody za rok 2015. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony już 1 listopada 2017 roku to brane są dochody za rok 2016.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów to:

 • oryginał zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego o wysokości rocznego dochodu LUB oświadczenie o jego wysokości (obliczenia na podstawie przytoczonego przeze mnie wcześniej wzoru)
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych we wskazanym roku
 • oryginał zaświadczenia z ZUS bądź od pracodawcy LUB oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, które rzeczywiście były odprowadzone we wskazanym roku
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy LUB oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni we wskazanym roku
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

Ponadto jeżeli którykolwiek z pełnoletnich członków rodziny we wskazanym roku utracił dochód i/lub uzyskał nowy to obowiązkowo musi przedłożyć:

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu we wskazanym roku

Inne dokumenty:

 • wnioskodawca mający alimenty na dziecko: orzeczenie sądu LUB odpis posiedzenia sądowego LUB odpis zawartej ugody przed mediatorem (kopia i oryginał do wglądu)
 • w przypadku dziecka przysposobionego kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie LUB zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 • kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację LUB odpis aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

Gdzie składa się dokumenty?

We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).

Ile jest czasu na złożenie dokumentów?

Na złożenie dokumentów mamy 12 miesięcy od momentu urodzenia się dziecka. Jeżeli złożymy je później wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Kiedy otrzymam pieniądze?

Najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku. Z zastrzeżeniem, że jeżeli złożenie wniosku nastąpiło po 10 dniu miesiąca to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zmiany w becikowym w 2016 roku

 1. Podstawową zmianą, która dotyczy stricte jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to nałożenie obowiązku na ministra właściwego do spraw rodziny utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne drogą elektroniczną. Krótko mówiąc: powinna być możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 2. Druga znacząca zmiana to tzw. „Nowe becikowe” czyli Kosiniakowe, które funkcjonuje jako całkowicie nowe świadczenie. Mowa tu o zasiłku rodzicielskim. Świadczenie oferuje 1000 zł na dziecko przez 12 miesięcy. Pisałam już o tym tutaj:
  –> 1000 zł na dziecko/12 miesięcy (Kosiniakowe 2016) <– czytaj tutaj

Zmiany w becikowym w 2017 roku

W Becikowym na 2017 rok nie zaplanowano zmian, które obejmują zasady przyznawania czy wysokość świadczenia.

Nie zapomnij też o -> 500 zł na dziecko (Rodzina 500 Plus) <-

Pamiętasz, że świeżo upieczonemu tacie też należą się uprawnienia?
Tutaj przypominam -> Jak załatwić urlop ojcowski lub tacierzyński <-

Daj znać jak poradziłaś sobie z tą papierologią.
Czy może jak to tata dał radę w urzędzie. 😉

Aby zapoznać się z pełną treścią ustawy kliknij -> tutaj

Najpewniej zainteresuje Cię też: